Missie en Visie

MISSIE

De activiteiten richten zich in het bijzonder op de doelgroep “kinderen” en zijn educatief en van voorlichtende aard. Hierbij geldt dat kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs met dieren in contact komen. Op deze wijze wordt de kloof tussen mens en dier zoveel mogelijk opgeheven en wordt de omgang met dieren bevorderd. Heel wat kinderen vervreemden meer en meer van het leven op en rond een boerderij. Tijdens het bezoek, al meer dan vijfentwintig jaar, maken de kinderen kennis met landbouwhuisdieren. Het accent tijdens het bezoek ligt op het aanraken en het eventueel meehelpen bij de dagelijkse verzorging van de dieren.

VISIE

Als basisuitgangspunt voor al onze activiteiten geldt dat deze een zeer bescheiden bijdrage leveren aan het recreatief en educatief functioneren van de maatschappij.
Dit betreft:

Dierenwelzijn:
Het garanderen van diergezondheid en dierenwelzijn. Educatie: de belangrijkste vorm van educatie op de kinderboerderij zijn de dieren zelf. Op de kinderboerderij kunnen de kinderen (en volwassenen!) de dieren echt zien, voelen, aaien en bekijken. Om daadwerkelijk educatief te kunnen zijn, zullen geboorte, verzorging, maar ook de dood onderwerpen zijn waarover informatie wordt gegeven.

Voorlichting:
De Stichting vindt dat de kinderboerderij een belangrijke plaats is om bezoekers voor te lichten over een verantwoorde omgang met dieren.

Landbouwhuisdieren:
Door de verstedelijking van Nederland en de verminderde toegankelijkheid van boerenbedrijven - vooral als gevolg van verscherpte regelgeving in de dierhouderij - raken kinderen onbekend met de functie en het gedrag van landbouwhuisdieren. Daarbij streeft de Stichting naar het verkrijgen van meer begrip voor zowel leven als omgang met landbouwhuisdieren. Daarnaast biedt de kinderboerderij de juiste gelegenheid voor de instandhouding van zeldzame landbouwhuisdierrassen. Deze zijn veelal 'vervangen' door andere rassen die meer productie leveren. Hierdoor zijn ze soms bijna helemaal verdwenen.

Exploitatie:
De exploitatie van de Stichting dient kostendekkend te zijn, waarbij zo breed mogelijke openingstijden en zo hoog mogelijke bezoekersaantallen nagestreefd worden